มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 

รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 2 เวลา 13.30 - 16.30 น.

จังหวัด เชียงใหม่

Visitors: 754,976