โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง

โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง

หลักสูตร Growth Mindset for Supervisory

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด พัทลุง

Visitors: 754,969