บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ
วันพุธ และ พฤหัสบดีที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการและเหตุผล

            ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรในยุคปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่องค์การต้องการ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้นๆ ทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าแผนกลยุทธ์ที่ดี หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า "คนในองค์กร" บ่อยครั้งที่เรามักจะพบว่าองค์กรของเราเฉื่อยชา การสื่อสารที่มีแต่ปัญหา หรือต่างคนต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองเท่านั้น ขาดการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกรับผิดชอบ หรือแม้แต่ขาดความผูกพันกับองค์กร ฯลฯ

            ปัญหาเหล่านี้นำมาสู่การทำงานที่ทะเลาะเบาะแว้ง การกลั่นแกล้งนินทา การแบ่งพรรคแบ่งพวก  และความเบื่อหน่ายในชีวิตการทำงาน  ผลสุดท้ายทำให้องค์กรไม่สามารถก่อให้เกิดบริการที่ดีต่อลูกค้าและผู้มาติดต่อได้  หากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ยังถูกละเลย  จะมีผลให้สภาพการทำงานเฉื่อยชามากขึ้น  จนเกิดสภาพที่ชาชินและเป็นสิ่งปกติที่ยากแก่การพัฒนาองค์กรและยากแก่การพัฒนาตนเองของพนักงานด้วย

            หลักสูตร "พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์”จะปลูกฝังจิตสำนึกด้านความคิดเชิงบวก และทำให้พนักงานเรียนรู้ชีวิตของการทำงานเป็นทีม  รู้จักคำว่าสปิริต (Spirit)  รู้จักการยอมรับ  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานเป็นทีม  รู้จักปัจจัยต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทีม  ด้วยวิธีการอบรมแบบ Team Building จะทำให้พนักงานรู้สึกสนุกสนาน  ไปพร้อมๆ กับได้รับความรู้ทั้งเนื้อหาและสาระที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง พนักงานมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิถีการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง

วัตถุประสงค์

 1. ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมทัศนะคติเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เกิดสมดุลทางความคิด
 2. เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงานทุกระดับว่ามีส่วนสนับสนุนความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
 3. เพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เพื่อนร่วมทีมยอมรับ อันจะนำไปสู่ทีมแห่งพลังร่วม (Team Synergy)
 4. เพื่อสร้างและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร
 5. เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันกับทีมหรือหน่วยงานมากขึ้น เป็นคนสำคัญของทีมและมีการประสานงาน สื่อสารที่ดีระหว่างหน่วยงาน


หัวข้อการอบรม

 • เรียนรู้ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
 • การปรับความคิด ความเชื่อ เพื่อสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก
 • เรียนรู้หลักคิดในการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
 • เรียนรู้หลักการสร้างกำลังใจเพื่อสร้างความสุขในการปรับอารมณ์แห่งการท้อถอยกับการทำงานในยุคปัจจุบัน 
 • เรียนรู้หลักการสร้างตนเองให้เป็นสุดยอดผู้นำมืออาชีพที่องค์กรคาดหวัง
 • เรียนรู้ทัศนคติและพฤติกรรมของคนทำงานร่วมกันเพื่อการสื่อสารและการประสานงานที่ได้ใจคน
 • เรียนรู้การสร้างเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จในการทำงาน หลักการวางแผนบริหารเวลาในการทำงาน
  แต่ละวัน อะไรคือ ความสำคัญ อะไร ไม่สำคัญในแต่ละวันเพื่อสร้างศักยภาพในการทำงาน
 • คำมั่นสัญญาในการสร้างเป้าหมายให้ตนเอง 1 ข้อเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย     40 %

2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม              40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์  20 %

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเองในการเป็นมืออาชีพในการทำงาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถมีวิธีคิดในเชิงการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การสร้างเป้าหมาย การวางแผน และการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกันต่อผู้อื่นและพร้อมปรับตัวเข้าหากัน
 5. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,367