บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จํากัด

บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จำกัด

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรสาคร

Visitors: 722,405