บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,968