บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

สำหรับหัวหน้างาน รุ่น 2

บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,212