บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

บริษัท ไทยไฟน์ซินเตอร์ จำกัด

หลักสูตร  กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 4

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,373