บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด

หลักสูตร การบริการเป็นเลิศด้วยการคิดบวก

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,466