บริษัท ซิสเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซิสเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวก

และการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ อ.พุทธ วิชญกาญจน์กุล

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,206