หลักสูตร Growth Mindset For Supervisor

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดี และมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น

            สถาบันฝึกอบรม Dr.fish ได้จัดหลักสูตร “Growth Mindset For Supervisor” (เทคนิคการดึงศักยภาพในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน) เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้วิธีคิดแบบก้าวกระโดด พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้บริหาร ต่อลูกน้อง และที่สำคัญต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ Growth Mindset เป็นแนวคิดเน้นการเติบโต เป็นพลังขับเคลื่อนในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคมองโลกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มหัวหน้างานที่ต้องพบเจอโจทย์ใหม่ ๆ ในการสร้างความท้าทายเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพพัฒนาให้องค์กรเติบโตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติแบบ Growth Mindset ในการพัฒนาวิธีคิดในเชิงผู้นำเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การบริหารคนเพื่อการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยรูปแบบต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน

หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้แนวคิดการเป็นผู้นำที่จำเป็นต้องมีในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการสร้างทีมในทิศทางเดียวกัน
 2. เรียนรู้วิธีคิดความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset และต้องทำอย่างไรให้เกิด Growth Mindset ในทุก ๆ วัน
 3. เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก Positive Thinking ปรับวิธีคิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอในแต่ละวัน
 4. เรียนรู้หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  ด้วยวิธีคิด The Zones of Regulation
 5. เรียนรู้หลักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. เรียนรู้การสื่อสารในในเชิงบวกเพื่อการมอบหมายงานและติดตามงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 7. เรียนรู้รูปแบบการสร้าง Growth Mindset เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
 8. Commitment / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

            หัวหน้างาน

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยาย 40 %
 2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างทัศนคติแบบ Growth Mindset ในการพัฒนาวิธีคิดในเชิงผู้นำเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
 3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารคนเพื่อการมอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยรูปแบบต่าง ๆในทุก ๆ วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 346,856