บริษัท เอส.พี.วาย.คอสเมติก จำกัด และ บริษัท เอส.วี.09.ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด

หลักสูตร พัฒนาคนและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

 บริษัท เอส.วี.09.ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด

บริษัท เอส.พี.วาย.คอสเมติก จํากัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,458