บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด

บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,458