มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตร Positive Thinking and Learning People Camping

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,461