บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 660,461