บริษัท ไทยเอ็นเนอร์จี สโตเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

จังหวัด สมุทรปราการ 

Visitors: 660,458