บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จํากัด

บริษัท ชินโก เอเชีย (กรุงเทพ) จํากัด

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ และทีมงาน Dr.fish

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00- 16.00 น. 

จังหวัด สมุทรสาคร

Visitors: 660,466